Att uttrycka att bitterheten är rätt påtaglig inom de svenska presstitutionsbrigaderna får nog ses som ett understatement av episka proportioner denna dag, eftersom man i detta intellektuella möblemang nu drabbas av den alltmer påträngande vetskapen om att egennyttan ovillkorligen kommer att exponeras i ljuset av verkligheten och att man på ett obehagligt vis kommer att få bära ansvaret för den egna moraliska undfallenheten – sitt eget självförakt som har drabbat andra.

Vi vet ju att visdom bygger på det helade lidandet, så vi ser det istället som verkligen positivt för de presstituerade själva, som individer, att de nu ”får” gå sin egen utveckling tillmötes i ljuset av ett allmänt bristande förtroende så att de inte går vilse lika lätt som de alltmer uppenbarligen har gjort tidigare.

Det skall väl därför inte heller helt uteslutas att det inom en inte alltför avlägsen framtid blir på så viset att individer med koppling till ägardirektivstyrda medier (MSM) ges en allmän hälsosamt betungande uppgift att lära sig att både själva skilja och dessutom förmedla skillnaden mellan syftet med materialism och idealism vid all sin informationsförmedling det kommer inte att vara moraliskt smickrande att ha medverkat till vad som kommer i ljuset av verkligheten.

Detta handlar alltså i grunden egentligen inte om valet i USA, det handlar om förändringen av ett allmänt medvetet medvetande – om att människor börjar förstå mer om och av sig själva – så att de i grunden bättre kan förstå sin egen omvärlds händelseutveckling genom att bättre kunna förstå andra människor. Det handlar om en förändring i verkligheten över tiden.

Den av oss så ofta omtalade flykten, den där med bankirer följda av sin politiska marionettadel med sina presstituerade och det systembevarande juridiska systemets egennyttiga paladiner, har nu som alla kan se, i alla fall inte gått tillbaka till sitt status quo utan har istället på allvar börjat att röra sig, varför?

Tjaaaeee, det rullar ju….

Det är måhända svårt att inte fnissa lite av egen småaktighet över den alltmer uppenbara självförnekelsen i TV – medierna, självföraktet är ju inte exakt så charmerande, men omvänt så skulle vi faktiskt inte ens kunna göra någonting åt detta om vi ville, varför?

Vi kan bara påverka oss själva eftersom vi bara kan uppleva våra egna känslor! (Även om det känns helt naturligt att inte tro sig kunna göra Carl Bildt eller Magdalena Andersson charmerande

Få som är uppmärksamma på händelserna i omvärlden genom mer än den gängse mikroskopiska socialpsykologiska linsen eller mer exakt, en Main Stream Media (MSM) lins för beskrivning av tillvaron, skulle dock förneka att de allra flesta människor idag missbrukas av sitt ”ledarskap,” av individer som Magdalena eller Carl Bildt genom en mängd olika positioner och funktioner som sträcker sig från lokal, regional, nationell och internationell politikernivå vidare genom byråkrater, ekonomichefer, företagscontrollers, religiösa ledare, mediemoguler och krigsherrar. Och så givetvis, bankirerna…

De allra flesta människor verkar dock fortfarande vara mer eller mindre omedvetna om detta missbruk och rimligtvis därför bara passivt acceptera vad som uttrycks göras för dem i namnet av att det är för deras eget bästa. Varför är det så? Med ett av följande valfria ord – indoktrinering – hjärntvätt – konditionering – formatering.

Den kraftigt ökade tillgången till information som Internet gör möjlig är dock ansvarig för att ett stort antal människor åtminstone blir medvetna så långt fram som till detta missbruk. Men även bland denna mer medvetna grupp, tycks möjligheten att vidta effektiva åtgärder för att stoppa missbruket i annan omfattning än att bara gå och rösta i högsta grad vara saknad. Varför är det så? Med ett av följande valfria ord – indoktrinering – hjärntvätt – konditionering – formatering.

Självbedrägeriet verkar ledande och egenmakten är demolerad

Det finns dock uppenbarligen en betydligt mindre men nu allt snabbare växande proaktiv grupp som aktivt försöker motverka detta missbruk – vilseledningen -genom att öppet informera – upplysa – protestera och manifestera sin frustration, och de förlorar alltså inte längre kampen om opinionen. Varför är det så? Med ett av följande valfria ord – indoktrinering – hjärntvätt – konditionering – formatering – kräver att information inte verkar ifrågasättande av den status som skall vidmakthållas och det gör den nu!

Utan förståelse, för de grundläggande orsakerna till känslomässigt upplevda problem, så är det inte rimligt att tro att det går att skapa en lösningsmodell som är orienterad mot förbättring – alltså oavsett om problemet betingas av yttre eller inre angelägenhetsgrunder, det är bara möjligt att bromsa förståelsemässiga försämringshastigheten i det ovillkorliga utvecklingsförloppet, möjligen alltså. Utan grund är att tro, det är inte att veta!

Men tro mig, därför och döm därefter, ränta är fortfarande en mekaniskt betingad funktion av tid och kärleken till drömbaserad digitalkonfetti kommer aldrig att bli besvarad, så utvecklingen ur det perspektivet kommer bara att accelerera.

För att skapa en möjlig förbättring så måste människor alltid engagera sig mer och börja tänka fritt självständigt i självbetraktelse av växande egen kraft, och utveckla grunderna till sin egen emotionella kognitiva disposition i en allt vidare utsträckning, människor måste börja hävda livets värde genom sin själsliga och intellektuella suveränitet eller gå under i det djupa mörkret av sina egna saknade känslor i verkligheten. Kampen mot mörkret för ljuset börjar och vinns inom oss själva som individer och människor.
14992035_10209424025292389_6981222436965732226_n.jpg

Annonser