Under fanborgarna av yttrandefrihet, så kommer då det som alltid kommer före införandet av öppen diktatur syftande till enskild nyttomaximering – alltså begränsningar av yttrandefriheten.

I den Humanitära Stormakten och Banandemokratin Sverige, har vi ju som bekant indelningar för likabehandling, så här behöver ingen vara osäker på om den tidigare Statens Informationsstyrelse – den öppna censuren – kommer att återuppstå i en större omfattning eller inte.

Statens Informationsstyrelse (SIS) var en svensk myndighet under 1940-1945 som sorterade under Utrikesdepartementet men som också samverkade med Försvarsstaben. Myndighetens uppgift var att upplysa, granska, kartlägga samt STYRA den svenska opinionsbildningen, inte minst pressen, och alltså i ”viss” – då alltså i betydelsen, visshet, med full säkerhet – mån även folkopinionen under andra världskriget.

Statens Informationsstyrelse ersatte Tremannanämnden och Statens informationsbyrå genom Kungl Maj:t beslut den 26 januari 1940. Instruktion för verket (SFS 60/1940) utfärdades samma dag och trädde i kraft den 1 februari 1940. Vem som bestämde på den tiden i Sverige? Ja, det får man vara tämligen obegåvad för att inte ha begripit vid det här laget!

Vid andra världskrigets utbrott i september 1939 krävdes förändringar i såväl samhällsorganisation som vardagsliv. Sverige måste som det uttrycktes – ta hänsyn till det politiska och militära läget i världen. För att samfällt styra landet tillsattes en samlingsregering den 13 december 1939. En opolitisk diplomat, Christian Günther, tillsattes som utrikesminister.

Kan någon ana vad som komma skall och då slipper vi ju fundera på om det spelar någon roll vilken pjäs i marionetteatern man gillar eller inte.

Hur som helst, utrikesminister Christian Günther förklarade sedemera – alltså beskrivande nog redan då – för sin amerikanske kollega att han var övertygad om att Wallenbergs inte dolde något för regeringen i några affärer!

Därför vidare ifråga om marionettpolitiker:

1945-02-22 G.H.T. ( Göteborgs sjö och Handels Tidning)
”Ett folk lär ha den regering den förtjänar. Om det håller streck kunna vi alltså studera vår nationella egenart genom att giva akt på de män som äro bänkade kring rådsbordet. Hr Günther (utr.min.) som exponent för svensk lynnes art bör kunna hålla alla frestelser till nationell högfärd borta från oss.
Han har följaktligen en stor uppgift att fylla beträffande vårt nationella självmedvetande.”

GHT och redaktören Segerstedt var förresten som av en slump utsatt för grava förföljelser av Informationsstyrelsen

Högerledaren Gösta Bagge – som tillsammans med den svenska språkvården och utbildningsväsendet (Hjärntvättens) mer moderna fader Erik Wellander – skapade den Tyska skolan med Führer – ed, tillika statsråd och ecklesiastikminister i samlingsregeringen, förklarade situationen på följande sätt i ett tal den 1 maj 1940 på Gärdet i Stockholm:

”Vi ha rullat ihop oss som igelkotten med taggarna åt alla håll. Även stora djur bruka dra sig för att angripa en dylik tingest i onödan. Vi kunna försvara oss och vi komma att göra det.”

Djurtemat gav väl ett anslag av naturlighet i det allmänna medvetandet…..

Hur som helst igen då, den 6 september 1939 tillsattes den så kallade Tremannanämnden av Kungl Maj:t. Nämndens uppgift blev att fungera som statens organ för information. Den öppna och demokratiska Statens informationsbyrå inrättades på tremannanämndens förslag den 15 september 1939. Svenska Reklamförbundet erbjöd sina tjänster till informationsbyrån i samband med eventuella propagandaaktioner. Reklamförbundet konsulterades redan hösten 1939 av informationsbyrån i samband med en djurisk tystnadskampanj.

”Dessa byråer stå tillsvidare under ledning av tremannanämnden
(generaldirektör W. Björk, chefen för T. T. G. Reuterswärd samt
pressbyråchefen i U. D. O. Thorsing). Denna tremannanämnd kommer säkerligen under den närmaste framtiden få ta ställning till flera av kriget aktualiserade problem.”

Kampanjen uppgavs att den ansågs nödvändig, framför allt på grund av allt för frispråkiga militärer som enligt nämnden avslöjade mer än vad som kunde anses hälsosamt för Sverige. Tystnadskampanjen pågick under senhösten 1939 med en blågul affisch, lustig nog En svensk tiger, som främsta reklampelare. Konstigt nog så känner nästan alla svenska till den ännu i denna dag. Kan det ha med Tigern som naturlig del av det svenska djurlivet att göra?

Ett annat sätt att stoppa allt för frispråkiga skriverier om utländska makter fann man genom att belägga vissa tidningar med transportförbud. Detta nya kryphål bestod i att det är det fria ordet i tryck som är skyddat av en rätt att spridas, vad som däremot inte specifikt tas upp är transportmöjligheterna. Därför såg man till att skriva in möjligheten att belägga en tidning med transportförbud när man reviderade tryckfrihetsförordningen 1940.

17309344_10210593317883973_7517306094666472901_n.jpg

På tal om Clintonsoroslojalism..

https://www.rt.com/news/380761-rt-foreign-agent-bill/…

 

Annonser