Vad vi måste ta itu med är de övergripande – grundläggande bedrägliga och destruktiva krafter och mekanismer som spelar in och som försöker föra mänskligheten in i en försvagad underordnad roll till någon slags global fascistisk kontrollstat och eliminera personlig och geografisk suveränitet, för att stödja och gynna ett fåtal själsligt outvecklade och självutnämnda eliter. För att kunna göra detta så måste vi alla lära oss att förstå oss själva och våra egna känslors betingande grunder bättre.

Historien lär oss att när en hegemoni är på tillbakagång, blir internationella relationer mer komplexa och osäkerheterna ökar riskerna. Vi är i dag i en sådan period. Men om den sjunkande hegemonin är försiktig i sina strategiska val, så kan den försöka dra ut på – förlänga – haveriförloppet en tid, och det måste man ju faktiskt säga, att det har de har lyckats med utöver vad som kan anses vara rimligt att förvänta sig.

Men detta förutsätter ju givetvis också att det finns några möjliga val att göra och nu är det närmast helt slut på den repressiva maktens alla val överallt, utom att hemfalla helt åt alltmer uppenbara och rena lögner.

” De få som förstår systemet kommer antingen att vara så intresserade av sin vinst eller vara så beroende av sina favörer att det inte blir någon opposition från den klassen, medan å andra sidan den stora massan av människor, är mentalt oförmögna att begripa den enorma fördelen med att extrahera kapital från systemet, kommer att bära sina bördor utan klagomål, och kanske utan att ens misstänka att systemet är skadligt för deras intressen. ”

En ökänd bankir i London skriver till medarbetare i New York, 1863.

Samhället av idag bygger därför i allt väsentligt på rädsla som styrmekanism, framför allt en filosofiskt materialistiskt grundad rädsla för att inte ha tillräckligt med överflöd, oavsett om det är pengar, mat, skydd, säkerhet eller till och med kärlek – som aldrig kan uppnås långsiktigt grundat på filosofisk materialism.

Brist blir i detta då ett mycket kraftfullt verktyg och det används därför som ett globalt vapen mot mänskligheten i stor skala. Mat och vattenbrist hålls uppe konstruerat i världen, samtidigt som det ekonomiska flödet av ekonomiska resurser på samma sätt kanaliseras alltmer till förmån för några få på bekostnad av de många. Det kanske inte verkar vara ett trevligt ställe att bo på just nu, men vi är här, och detta för ett särskilt syfte dessutom – förändring!

Klart nu är att detta är inte en tid att frukta, det är inte en tid att bli paralyserad av rädsla, det är inte en tid att krypa ihop i fosterställning under bordet och suga på tummen utan det är en tid att vidta åtgärder för att både exponera dessa program för kontroll och vilseledning samt att mildra deras effekter på så många sätt som möjligt genom informationsutbyte på horisontalplanet, praktiska åtgärder och andra proaktiva metoder. Det är vår tid att verka och den är nu!
000000.jpg
De kan komma som panikattacker, som vissa upplever, eller en känsla av rädsla och instängdhet, rådvillhet – maktlöshet – uppgivenhet. Vissa kan komma i tillstånd som upplevs som regelrätt skrämmande om man är alltför känslostyrd – stressad – i affekt. Återigen, det är ingenting att frukta. De kan inte röra dig och dina tankar egentligen i verkligheten om du bestämmer dig för att själv styra och kontrollera dina egna tankar, att vara medvetet medveten. De kan bara framkalla rädsla om du låter dem göra det genom att släppa din medvetna medvetenhet – din fortsatt pågående granskning av dig själv. Vissa yttre signaler kan förefalla direkt adresserade och berättande om var vi skall gå i tanken, men i slutändan är det likafullt vårt egen individuella tankestruktur och resterande medvetet medvetna oräddhet som tar hand om allt.

Dessa attacker mot våra medvetande utifrån händer, nu också helt uppenbart säker accelererande omfattning. Och vi kommer att få se ändå mer av detta när nu dessa sista stunder för detta system pågår och när den filosofiskt materialistiska agendan gör sitt allra yttersta för att undergräva mänsklighetens medvetna medvetenhet och kasta den in i ett alltmer öppet underordnat, underkuvat och undertryckt tillstånd- det dolda förtryckets metamorfos till öppen fascistisk diktatur.

Att själv ta sig ut ur detta förslavande tankemönster och in i till sfären av ökande medvetenhet är nyckeln till att överskrida dessa rädsla-baserade influenser av lägre nivå av eget individuellt fritt tänkande – att bli mindre känslostyrd och mer medvetet medveten. Dessa negativa yttre influenser blir sedan allt tydligare för vad de är och vi kan hantera dem på ett intelligent medvetet sätt ur en mer upplyst synvinkel och vi kan rationellt och logiskt förstå våra egna tidigare känslors uppkomst och grunder.

När dessa negativa influenser uppstår och skapar känslor kan vi sedan identifiera och se skillnad på vad som utgör ett subtilt och undergrävande hot mot oss själva genom vårt eget självförslavande tänkande och vad som kräver verkliga omedelbara praktiska åtgärder.
zzz.jpg
När vi identifierar en influens som – försöker – invadera våra sinnen eller numera bara tjatar oss tårögda, så kan vi då – om vi alltid strävar efter att hålla oss mer medvetet medvetna – oss själva i reaktionsmässig emotionell betraktelse – om att detta är vår ovillkorliga plikt som individer och människor – antingen att helt enkelt bara avfärda influensen – signalen, eller luta oss mot eftertankens fasta grund för att metodiskt tankemässigt avvärja en sådan känsloskapande attack vid och efter behov.

Men vi får inte förstärka signalernas energi via vår rädsla, fascination och onödig tankemässig uppmärksamhet som försätter oss i ett känsloläge där vi inte kan kontrollera vår medvetna medvetenhet och som gör så att vi inte kan betrakta oss själva rationellt ur ett logiskt och analyserande perspektiv. Vi får inte låta oss själva falla offer för våra negativa känslor, vi måste därför sträva framåt.

Målet hos makten är därför alltid att få oss känslostyrda bortom vår egen förmåga till växande medvetet medvetande. Målet är hela tiden att göra oss till ett känslomässigt mer kontrollerbart kollektiv, som kan användas för att gynna det egna – enskilda – nyttomaximeringssyftet. Detta är inte varken svartkonst eller rymdödlor, det är banalt.

Både rädsla och den vidare effekten hat är entropiska – de bryter ner den vackra komplexitet, det naturliga känslomässiga utvecklingsflödet och därmed strukturen för utveckling i livet. Så istället för att frigöra ytterligare energi, leder de till någonting som till slut bara blir alltför förenklat och dött i sitt kölvatten, de bygger inte på en stabil – balanserad – emotionell utvecklingsgrund och på så vis hamnar vi i förlängningen till slut under bordet i fosterställning om vi ger efter.

Rädsla och hat är alltså två av de viktigaste verktygen för att orsaka samma entropiska effekt på vår psykosociala tillvaro och samhället, och de är stöttepelarna för att skapa den negativa polariserande flockmentaliteten av värsta och mest individuellt försvagande slag.

Hat är alltså besläktat med fruktan – rädsla. Hat är en mer extrem riktad motreaktion, som en reaktion på en påverkan någon uppfattar som ett direkt hot mot dem själva på något sätt. Dessa extrema yttringar är nu alltmer närvarande, från det zionistiska folkmordet i Gaza och pågående ukrainska misär , till hatpropaganda som ständigt färgas av den Djupa Statens, dagordningsdrivna medier. På ett personligt plan är det biologiska instinkter som reaktion / skyddsmekanism och en av de mest korrosiva och destruktiva känslor som finns. Och den styrande makten lever på detta element som näring för sin egen tillvaro.

Vi behöver nu verkligen se igenom mediestormarna och alla medföljande informationsmässiga känsloskapande sopor de utfärdar, och undvika att bli förorenade i den vidare känsloskapande tanken av dessa. Det är själsligt flygande skräpinformation med ett syfte att korrumpera vår själsliga utvecklings balans och en sak kan lätt leda till en annan om vi hamnar på fel spår eller triggar igång fel emotionell rörelseriktning, med värdelös, giftig information eller till synes oförarglig så kallad underhållning. Vi måste acceptera och utgå ifrån att makten har laddat upp allt med förledande energier som vi måste vara extra vaksamma emot, så vi måste alltid ifrågasätta oss själva och våra egna känsloskapande värderingsgrunder – utvecklas.

17951923_10210885522148897_5242127987240310487_n.jpg

Annonser