Vi måste var och en för alltid lära oss att vidare undvika, övervinna och överskrida inducerad rädsla, att vända oss inåt och att söka tryggheten i oss själva och vår egen förmåga till att tänka rationellt och att värdera efter den rationella tankens process och att detta det ligger väl inom ramen för någon människas fattningsförmåga.

Fred är dyrbar och vår inneboende rätt. Oavsett hur förhållandena ser ut. Medan medierna nu lider uppsåtliga översvämningar i etern med skräck i alla dess former och vår kultur är mättad med denna tillsammans med medföljande våld och död, är vår själ hem för en plats för fred. Och kärlek – altruism.

Vi behöver se igenom mediestormarna och alla medföljande informationsmässiga sopor de utfärdar, och undvika att bli förorenade i tanken av dessa. Det är själsligt flygande skräpinformation med ett syfte som inte är vår individuella själsliga balans och det är en sak kan lätt leda till en annan, om vi hamnar på fel spår eller anammar fel vibrationer, med värdelös, giftig information eller till synes oförarglig s.k underhållning. De har laddat upp allt med förledande energier så vi måste vara extra vaksamma. De tillhandahåller skräcken och de tillhandahållet flyktvägen – Allsången, den gemensamma tryggheten inom ramen för den ökande repressiva lagstiftningen.

Hat är besläktat med fruktan. Hat är en extrem riktat motreaktion som en reaktion på en påverkan som någon uppfattar som ett direkt hot mot dem själva eller deras intressen på något sätt. Dessa extrema yttringar är ständigt närvarande, från det sionistiska folkmordet i Gaza och pågående ukrainska massakern, till den hatskapande godhetspropaganda som ständigt färgar av sig genom opinionsbildningsskapande, ägardirektivstyrd media. På ett personligt plan är det reptilhjärnans reaktion / skyddsmekanism och en av de mest korrosiva och destruktiva känslor som finns som leder till handling i blindo. Och den styrande makten lever på detta psykosociala induktiva element som näring för sin tillvaro.

Både rädsla och hat är entropiska – de bryter ner den vackra komplexiteten, det naturliga flödet och strukturen i livet, för att frigöra energi, och leder till ett slut, alltför förenklat och dött i sitt kölvatten. Evert Taube skrev en gång att ”Hans rikedom var ringa det har man lärt sig nu, hans egendom tog banken en kviga fick hans fru” Så inte mycket är annorlunda sedan då i grunden ur det filosofiskt materialistiska perspektivet.

Denna frigjorda negativa energi är alltså födan för de timliga och andliga parasiterna och är anledningen att deras fula krafter utövas på mänskligheten, och den levande jorden. Du kan känna det under våldsamma händelser, starka uttryck för rädsla och hat, och även vid sportarenor. Den energi som frigörs och skingras absorberas av parasit krafter.

Allt för att frigöra energi och skapa en homogen, maktlös och lätt kontrollerad miljö för parasiten, både här i oss och i andra planeringsmässiga dimensioner. Rädsla och hat är två av de viktigaste verktygen för att orsaka samma entropiska effekt på vår psykosociala tillvaro och samhället, och de utgör stöttepelarna för att skapa den negativa flockmentaliteten av värsta och mest individuellt försvagande slag.

Målet är alltid att få oss känslostyrda bortom vår egen förmåga till att förstå våra egna känslogrundande värderingar. Målet är att göra oss till ett känslomässigt kontrollerbart kollektiv som kan användas för att gynna det egna enskilda nyttomaximeringssyftet. Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd…

Att ta sig själv ut ur detta och in i till sfären av ökande medveten medvetenhet är nyckeln till att överskrida dessa begränsande influenser av lägre nivå av individuellt fritt tänkande. Varför upplever vi känslor på det sätt som vi gör?

Dessa negativa energier blir då sedan allt tydligare för vad de är och vi kan börja hantera dem på ett mer intelligent och medvetet sätt ur en mer upplyst synvinkel. När dessa negativa signaler uppstår kan du sedan se skillnad på vad som utgör ett verkligt hot mot dig själv och förmåga till ditt eget tänkande och vad som kräver omedelbara åtgärder. När vi ser en påverkan som – försöker – invadera våra sinnen eller bara tjatar oss tårögda, kan vi då – om vi alltid försöker att hålla oss medvetet medvetna om att detta är vår ovillkorliga plikt som individer och människor – antingen helt enkelt avfärda vibrationen i signalen, eller luta oss mot eftertankens grund för att vidare avvärja en sådan känsloskapande attack vid behov. Men du får inte ge dessa signaler din energi via rädsla, fascination och onödig tankemässig uppmärksamhet som försätter dig i ett känsloläge, vilket gör dig själv till någonting som du inte kan kontrollera.

Dessa attacker utifrån händer hela tiden, helt säkert. Och vi kommer att se mer av detta när nu dessa sista stunder pågår och när den mörka agendan gör sitt bästa för att undergräva och föra mänskligheten in i ett underordnat, underkuvat och undertryckt tillstånd.

De kan komma som panikattacker, som vissa upplever, eller en känsla av rädsla och instängdhet – maktlöshet. Vissa kan komma att hamna i tillstånd som upplevs som regelrätt skrämmande om du är känslig. Återigen, det är ingenting att frukta. De kan inte röra dig och dina tankar egentligen, bara framkalla rädsla om du låter dem göra det. Rädsla är ett val. Vissa signaler kan förefalla direkt adresserade och berättande om var att gå i den egna tanken, men i slutändan är det våra egna känslogrundade individuella tankemönster och resterande medvetet medvetna oräddhet som tar hand om allt.

Oavsett källa, de av de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna förmedlade signalerna är alla baserade på rädsla, och det efterföljande slaveri som kommer om vi väljer att följ fållans riktning.

Samhället av idag därför bygger i allt väsentligt på rädsla, framför allt en rädsla för att inte ha tillräckligt, oavsett om det är pengar, mat, skydd, säkerhet eller till och med kärlek. Brist är ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa rädsla och det används därför som ett globalt vapen mot mänskligheten i stor skala. Mat och vattenbrist hålls konstruerat i världen, samtidigt som det ekonomiska flödet av ekonomiska resurser på samma sätt kanaliseras till förmån för några få på bekostnad av de många.

Detta samhälle kanske inte verkar vara exakt ett trevligt ställe att bo i just nu, men vi är här, och vi är det för ett syfte. Klart nu är att detta är inte en tid att frukta och krypa ihop i fosterställning under och suga på tummen, utan klart är att att det är en tid att vidta åtgärder för att både exponera dessa program för kontroll och vilseledning samt mildra deras effekter på så många sätt som möjligt genom informationsutbyte, praktiska åtgärder och andra proaktiva metoder.
19113934_10211439535158876_1367759732567011262_n

Annonser